Algemene gebruikersvoorwaarden

Inhoud

 1. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN GAME MANIA
 2. VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
 3. LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN
 4. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK
 5. GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN
 6. MATERIALEN VERSTREKT AAN GAME MANIA OF GEPLAATST OP EEN GAME MANIA WEBSITE
 7. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 8. BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG
 9. KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT
 10. HANDELSMERKEN
 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 12. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTER
 13. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Voorwaarden

1. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN GAME MANIA

De GAME MANIA website bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door GAME MANIA.
De GAME MANIA website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de GAME MANIA website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

2. VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

GAME MANIA behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de GAME MANIA website wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de GAME MANIA website.

3. LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De GAME MANIA website kan links naar andere websites ("Gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van GAME MANIA en GAME MANIA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. GAME MANIA is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. GAME MANIA verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van GAME MANIA van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

4. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de GAME MANIA website, garandeert u GAME MANIA dat u de GAME MANIA Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de GAME MANIA Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de GAME MANIA Website of het gebruik en genot van de GAME MANIA Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de GAME MANIA websites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

5. GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De GAME MANIA website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten, om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

a. te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
b. publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
c. bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
d. bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een andere computer kunnen schaden, bevatten.
e. goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toestaat.
f. enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
g. enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
h. toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
i. een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken of remmen.
j. een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst schenden.
k. oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
l. handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

GAME MANIA is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. GAME MANIA behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. GAME MANIA behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

GAME MANIA behoudt het recht om naar GAME MANIA’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. GAME MANIA heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan GAME MANIA niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde GAME MANIA woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van GAME MANIA.
Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

6. MATERIALEN VERSTREKT AAN GAME MANIA OF GEPLAATST OP EEN GAME MANIA WEBSITE

GAME MANIA beschouwt de materialen die u verstrekt aan GAME MANIA (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een GAME MANIA Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u GAME MANIA, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.
Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. GAME MANIA is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar GAME MANIA’s eigen goeddunken verwijderen.
Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

7. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE GAME MANIA WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. GAME MANIA EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE GAME MANIA WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE GAME MANIA WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.
GAME MANIA EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE GAME MANIA WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. GAME MANIA EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN GAME MANIA EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE GAME MANIA WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE GAME MANIA WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE GAME MANIA WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE GAME MANIA WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS GAME MANIA WEBSITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE GAME MANIA WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE GAME MANIA WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: customercare@gamemania.be.

8. BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

GAME MANIA behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de GAME MANIA Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 
Gebruik van de GAME MANIA Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de GAME MANIA Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en GAME MANIA. Op de nakoming van deze overeenkomst door GAME MANIA zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van GAME MANIA om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de GAME MANIA Website of informatie die aan GAME MANIA is verstrekt of door GAME MANIA is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en GAME MANIA met betrekking tot de GAME MANIA Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en GAME MANIA met betrekking tot de GAME MANIA Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

9. KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De informatie die is gepubliceerd op de website, waaronder ook deze gebruiksvoorwaarden, behoort GAME MANIA toe of de derden van wie GAME MANIA de toestemming heeft verkregen om de informatie op haar website te publiceren. De website is een originele creatie waarvan voor elk element zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder de lay-out, structuur, databanken, broncodes en programmatuur. Dit geldt eveneens voor de gebruikte illustraties, teksten, foto’s, logos, tekeningen, beelden, geluiden en ander audiovisueel materiaal. 

10. HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.
De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.
Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruiker verwerft nooit rechten op een element van de website. Het is de gebruikers bijgevolg niet toegelaten om kopieën te maken of aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen te doen, en evenmin om het geheel of van een gedeelte van de website te verspreiden, verkopen, publiceren of commercialiseren zoals door de creatie van links naar de website of het opslaan van informatie in een database, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders. Schending van eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. GAME MANIA verwerft de intellectuele eigendomsrechten, hierboven beschreven, op door de gebruikers van de website online geplaatste informatie. Door het online plaatsen van die informatie, zoals teksten, afbeeldingen of andere bestanden, draagt u uw intellectuele eigendomsrechten hierop over aan GAME MANIA, in de mate toegelaten door de wet, en geeft u GAME MANIA toestemming om die informatie kosteloos te gebruiken, te verspreiden of te wijzigen, op de website of elders. 

12. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTER

Enkel het Belgische recht is van toepassing, voor zover en in de mate toegelaten door de nationale wetgeving van het land van de gebruiker van de website. Eveneens voor zover toegelaten, zullen exclusief de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd zijn. 

13. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Bekijk hier onder algemene verkoopsvoorwaarden van de webshop.