Wedstrijdreglement "Call of Duty: WWII weekend"


Door deel te nemen aan deze wedstrijd ("Wedstrijd") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

1. ORGANISATOR

(a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door P.B. Projects, met maatschappelijke zetel Ter Stratenweg 37, 2520 Ranst en ondernemingsnummer 0451.190.253 ("Organisator").

2. DOELGROEP

(a) Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn alsook de vrienden die hem/haar vervoegen op het weekend. Ze moeten verblijven op het grondgebied van België en/of Nederland.
(b) Personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd..

3. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

(a) De wedstrijd loopt van maandag 16 oktober 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017 (23u59).

4. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

(a) Een Deelnemer kan aan de wedstrijd deelnemen door het wedstrijdformulier in te vullen, de vragen juist te beantwoorden en nadien het juiste antwoord te geven op de schiftingsvraag.
(b) Een Deelnemer mag meerdere malen aan de wedstrijd deelnemen: 1 maal zonder unieke code en meerdere malen met een unieke code, in de wedstrijd omschreven als ‘soldier ID tag’. Deze codes verschaffen de Deelnemer toegang tot de wedstrijd. Deze unieke codes zijn vooraf vastgelegd door de Organisator en worden door de Organisator verspreid.
(c) In geval van duidelijke en aanwijsbare pogingen tot bedrog en van valse of onvolledige verklaringen, houdt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.
(d) Indien toepasselijk, behoudt de Organisator zich het recht voor om een of meerdere prijzen niet uit te reiken omwille van het niveau van de deelnames.

5. PRIJZEN

(a) Uit de Deelnemers welke gedurende de deelnametermijn op geldige wijze hebben deelgenomen wordt per deelnemend land (België en Nederland) 1 winnaar geselecteerd via een correct antwoord op de inhoudelijke vragen en de schiftingsvraag “Hoeveel personen zullen zich kandidaat stellen voor de missie tot het afsluiten op 1 december 2017 (23u59)?”. De Deelnemer die het werkelijk aantal Deelnemers het dichtst benadert, wordt als eerste winnaar geselecteerd. Indien meerdere Deelnemers een zelfde aantal Deelnemers hebben opgegeven en er dus meerdere Deelnemers in aanmerking komen voor een positie als winnaar dan zal het ogenblik van het doorsturen door de Deelnemers van het wedstrijdformulier doorslaggevend zijn. De Deelnemer die het wedstrijdformulier het eerst doorstuurde zal als winnaar worden weerhouden. Het ogenblik van doorsturen is het ogenblik geregistreerd door de applicatie welke te bereiken is via de hyperlink.
(b) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.
(c) Elkeen van de Deelnemers ka n slechts één keer een prijs winnen. Er worden in totaal 6 tickets voor het weekend weggegeven als prijs voor telkens de winnaar en 3 van zijn vrienden. Elke Deelnemer kan slechts 1 ticket winnen.
(d) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook. De datum & voorwaarden van de prijs, het weekend, worden bepaald door de Organisator. De winnaars kunnen geen schadeloosstelling vragen vanwege de Organisator wegens de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs, noch is de Organisator aansprakelijk indien de winnaar de prijs niet of slechts op beperkte wijze kan gebruiken/ervan genieten door toedoen van derden (bijvoorbeeld afgelasting). Prijzen zijn bovendien persoonlijk en niet overdraagbaar.
(e) De prijzen die niet aan de winnaar(s) worden uitgereikt, zullen worden toegevoegd aan de prijzen voor de volgende Deelnametermijn. Indien de Organisator zou besluiten dat er geen volgende Deelnametermijn meer volgt dan zal de loting voor deze prijs worden overgedaan waarbij de winnaar welke zijn prijs niet (tijdig) aanvaardde wordt uitgesloten van deze loting.

6. KENNISGEVING EN ONTVANGST VAN DE PRIJS

(a) De winnaars worden per e-mail verwittigd en moeten hun prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij zij worden verwittigd dat zij hebben gewonnen. De winnaars worden geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 5 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaars niet bereikt kunnen worden en zal een nieuwe winnaar geselecteerd worden volgens dezelfde criteria als hierboven vermeld.
(b) De winnaars moeten de voorwaarden van het weekend onderschrijven zoals hierboven vermeld, om aanspraak te maken op de prijs. De winnaars moet op het ogenblik van het weekend, de prijs, minstens 18 jaar of ouder zijn alsook de vrienden die hem/haar vervoegen op het weekend. Ze moeten verblijven op het grondgebied van België en/of Nederland. De prijs, het weekend, wordt ingevuld door de Organisator en de Winnaars gaan bij aanvaarding van de prijs akkoord met deze invulling. De datum van het weekend, nader te bepalen, valt ook onder het beslissingsrecht van de Organisator.
(c) De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie, van hemzelf of zijn vrienden, of door toedoen van derde partijen.

7. KOSTELOOS KARAKTER VAN DE DEELNAME

(a) Deelname aan de Wedstrijd is kosteloos, behoudens de normale kosten voor toegang tot het internet met het oog op de deelname zelf aan de Wedstrijd. U dient zelf in te staan voor deze kosten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Wedstrijd door zijn toedoen wordt veroorzaakt.
(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Wedstrijd gepaard gaat.
(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.
(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Wedstrijd.

9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.
(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Als u dit wil doen, dan kan u ons eenvoudig contacteren via customercare@gamemania.be.
(c) De organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de naam/namen van de winnaar(s) openbaar te maken op de website.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

(a) De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.